สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร

น้ำท่วม มจร.วังน้อย
ตั้งแต่ค่ำวันที่ 11 ตุลาคม 2554 หลังสมเด็จพระเทพฯ เสด็จกลับไม่นาน น้ำบ่าเข้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาจุฬาฯ ได้มอบหมายพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาน จนฺทสาโร)  พร้อมด้วยทีมงานร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย พยายามกั้นไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่ไม่สำเร็จ ทั้งนี้เนื่องปริมาณน้ำมหาศาล ท่วมรอบมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาประจำ ณ มจร วังน้อย จำนวน 129 รูป และระหว่างวันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนจิตลดา จัดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ได้เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย

การสัญจรภายในต้องใช้รถสูงเท่านั้น ถึงจะเข้าภายในได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารนำรถมาอำนวยความสะดวกเป็นระยะ บางอาคารเริ่มตัดไฟฟ้า เนื่องจากปริมาณน้ำสูงกว่าหม้อแปลง เกรงว่าจะเกิดอันตราย อาคารหอฉัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถใช้การได้ สิ่งที่ต้องการเพิ่มคือน้ำดื่ม เรือ รถยนต์ ขนเครื่องครัว อาหาร และสิ่งของ จากถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยไป
 
ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่สามารถใช้การได้ ติดต่อได้เฉพาะเมือถือเท่านั้น

วันปวารณาออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ต้องมาปวารณาออกพรรษา ณ อาคารหอฉันแทน เนื่องจากไม่สามารถไปลงอุโบสถได้