สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร

ตารางการอบรมประจำปี ๒๕๕๕


ตารางปฏิบัติธรรม
หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / ประชาชนทั่วไป ประจำปี  ๒๕๕๕
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๔ พรรษา
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
|||||||||

วันที่
เดือน/ปี
หน่วยงาน
จำนวน
หมายเหตุ
  - ๑๗
ม.ค.๕๕
มจร. วิทยาลัยเขตหนองคาย

พระครูภาวนาฯ
๑๐ - ๑๓
ม.ค.๕๕
การประปานครหลวง / พนักงานใหม่

-
๑๓ - ๑๕
ม.ค.๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-
๒๐ - ๒๒
ม.ค.๕๕
สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรฯ

คุณยุทธภูมิ
๒๓ - ๒๙
ม.ค.๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-
๓๑ - 
ม.ค. / ก.พ. ๕๕
การประปานครหลวง / พนักงานใหม่

-

  - 
ก.พ. ๕๕
สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรฯ

คุณยุทธภูมิ
  - 
ก.พ. ๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-
๑๑ - ๑๙
ก.พ. ๕๕
ปฏิบัติธรรม “พุทธคยา” อินเดีย

-
๒๑ - ๒๓
ก.พ. ๕๕
กรมส่งเสริมการเกษตร

คุณนิธิพันธ์
๒๔ - ๒๖
ก.พ. ๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-
๒๗ - ๒๙
ก.พ. ๕๕
การประปานครหลวง / พนักงานใหม่

-
๒๙ – ๒
ก.พ.- มี.ค. ๕๕
หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 34 วิทยาลัยการตำรวจ

พ.ต.ท.เพทาย

  - 
มี.ค. ๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-
  - 
มี.ค. ๕๕
นักศึกษาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์

ดร.มาลีวัลย์
มี.ค. ๕๕
จิตอาสา กรมการแพทย์

คุณกรชนก
๘-๒๓
มี.ค. ๕๕
นิสิต ป.โท  วัดบางช้างเหนือ  สามพราน

เจ้าคุณศรี
๑๕
มี.ค. ๕๕
บรรยายธรรม  วัดอ้อมน้อย   จ.สมุทรสาคร

พระสุวัฒน์
๑๕-๑๘
มี.ค. ๕๕
ปฏิบัติธรรม วัดดอนตะโหนด  สิงห์บุรี

พค.สมเกียรติ
๑๙
มี.ค. ๕๕
บรรยายธรรม รร.ตะวันนา  สุรวงศ์ กทม

พค.วัลลพ
๑๙ - ๒๕
มี.ค. ๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-
๒๑
มี.ค. ๕๕
กองทัพไทย  วัดสามง่าม อ.บางบัวทอง นนทบุรี

พค.สมเกียรติ
๒๒
มี.ค. ๕๕
บรรยายธรรม  รพ.วชิรพยาบาล

คุณสร้อยทอง
๒๑ - ๒๕
มี.ค. ๕๕
วัดป่าธรรมชาติ  อ. คง  จ.นครราชสีมา

พระสายชล
๒๕-๒๕
มี.ค.-เม.ย. ๕๕
อบรมวิปัสสนาฯ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

พ.ม.สุเทพ
๒๖ - ๒๘
มี.ค. ๕๕
ม.ราชภัฏพระนคร

คุณจุฬารัตน์
๓๑ – ๔
มี.ค. – เม.ย. ๕๕
วัดป่าหนองไทร อ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์

คุณอุทัย

 - 
เม.ย. ๕๕
ม.ราชภัฏพระนคร

คุณจุฬารัตน์
  -  
เม.ย. ๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-
๑๘  - 
เม.ย. –พ.ค.  ๕๕
นิสิตปฏิบัติธรรมซ่อมเสริม

กองกิจฯ
๒๒-๒๕
เม.ย.๕๕
กรมส่งเสริมการเกษตร

คุณนิธิพันธ์
๒๕ - ๒๗
เม.ย. ๕๕
ผู้บริหารระดับกลางสถาบันเกษตราธิการ

คุณศิริวรรณ
๒๓ - ๒๙
เม.ย. ๕๕
ปฏิบัติธรรมประชาชนทั่วไป

-หมายเหตุ: ตารางปฏิบัติธรรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้